Všeobecné smluvní podmínky

PREAMBULE
Provozovatel (definován níže) vyznává ve všech svých smluvních vztazích cestu náležitého a zodpovědného plnění veškerých svých smluvních povinností a stejný přístup očekává i od svých zákazníků. V zájmu dobrých vztahů se zákazníky a v dobré víře ustanovuje tyto Všeobecné smluvní podmínky pro zapůjčování věcí prostřednictvím e-shopu www.mobistor.cz.   
1. PROVOZOVATEL
1.1. Provozovatelem portálu www.mobistor.cz je společnost NOE studio s.r.o., IČO: 28445554, se DIČ CZ 28445554, sídlem Polská 1716/54,  120 00 Praha 2 - Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142033 (dále jen „Provozovatel“).
1.2. Kontaktní údaje na Provozovatele:
a) adresa pro doručování: Polská 1716/54, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
b) e-mail: info@mobistor.cz
c) tel.: +420 603 815 300, +420 603 851 117
2. POUŽITÍ A ZMĚNA TĚCHTO PODMÍNEK
2.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky pro zapůjčování věcí prostřednictvím e-shopu (dále jen „VOP”) upravují práva a povinnosti osob využívajících portál www.mobistor.cz (dále jen „Zákazník“) především za účelem uzavření smluvního vztahu v souvislosti s používáním věcí nabízených na e-shopu www.mobistor.cz (dále jen „předměty“). Společnost NOE STUDIO zveřejňuje aktuální znění VOP na internetových stránkách www.mobistor.cz.
2.2. Provozovatel je oprávněn znění VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, a to zejména v případě změny v právních předpisech, technologických změnách souvisejících s provozováním webu www.mobistor.cz či z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem. 
2.3. Zákazník je oprávněn nové znění VOP odmítnout oznámením zaslaným Provozovateli prostřednictvím e-mailu nebo uživatelského rozhraní. Odmítnutím změny VOP dochází k ukončení vztahu mezi Zákazníkem a Provozovatelem a je důvodem pro zrušení objednávky (jak je definováno níže).
3. SMLUVNÍ VZTAH
3.1. Portál www.mobistor.cz slouží k propojení nabídky a poptávky pro užívání předmětů nabízených Provozovatelem na dobu určitou, kdy vyplněním závazné objednávky vzniká mezi Provozovatelem a Zákazníkem smluvní vztah, jehož předmětem je nájem vybraných předmětů Zákazníkem (dále jen „nájem“). 
3.2. Smluvní vztah vzniká vyplněním objednávky Zákazníkem, kdy Zákazník do objednávkového formuláře uvede přinejmenším následující údaje:
a) jméno
b) příjmení
c) e-mailovou adresu
d) adresu svého bydliště (ulici, čp.p./č.ev., město, PSČ)
e) telefonní kontakt
3.3. Zákazník je povinen zadat vždy výhradně své skutečné a pravdivé identifikační údaje. Porušení této povinnosti je podstatným porušením těchto VOP.
3.4. Po odeslání objednávky je Zákazníkovi zaslán e-mail s platebními údaji na základě objednaných předmětů. Po uhrazení platby je Zákazníkovi odeslán e-mail s potvrzenou závaznou rezervací a fakturou, kdy vybrané předměty Zákazníkem na základě objednávky jsou blokovány pro zvolené časové období. Provozovatel si vyhrazuje právo Zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, např. pokud jde o větší objem / hodnotu objednávky nebo chybějící či nepřesné údaje.
4. KAUCE   
4.1. V rámci nájmu zvolených předmětů dle objednávky Provozovatel požaduje od Zákazníka složení vratné kauce v rozsahu dle odst. 4.5. VOP níže v závislosti na výši celkového nájemného za objednané předměty (dále jen „kauce“).
4.2. Před vyzvednutím předmětů dle objednávky je Zákazníkovi zaslán e-mail s platebními údaji za účelem úhrady Provozovatelem sdělené kauce, která bude Zákazníkem uhrazena před vyzvednutím předmětů.
4.3. Po uhrazení kauce bude Zákazníkovi odeslán e-mail s potvrzením o její úhradě. 
4.4. Pokud kauce není do okamžiku převzetí předmětů uhrazena (tzn. požadovaná výše kauce není připsána na účet sdělený Provozovatelem v zaslaném e-mailu), nebudou Zákazníkovi předměty dle objednávky vydány.
4.5. Zákazník je povinen složit Provozovateli kauci ve výši:
a) 1.000,00 Kč v případě výše nájemného 100,00 - 1.000,00 Kč bez DPH za všechny objednané předměty
b) 3.000,00 Kč v případě celkové výše nájemného 1.001,00 - 5.000,00 bez DPH za všechny objednané předměty
c) 5 000,00 Kč v případě celkové výše nájemného 5.001,00 - 10.000,00 bez DPH za všechny objednané předměty
d) 7.000,00 Kč v případě celkové výše nájemného 10.001,00 - 20.000,00 bez DPH za všechny objednané předměty
e) 15.000,00 Kč v případě výše nájemného 20.001,00 - 50.000,00 bez DPH za všechny objednané předměty
f) 25.000,00 Kč v případě výše nájemného nad 50.000,00 bez DPH za všechny objednané předměty
4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovení celkové individuální kauce dle svého uvážení.
4.7. Kauce bude vrácena zpět na účet, ze kterého byla platba kauce provedena, po řádném předání veškerých nepoškozených pronajímaných předmětů, ledaže Zákazník včas uvědomí Provozovatele, že si přeje kauci uhradit na odlišný bankovní účet. 
4.8. V případě ztráty nebo poškození jakéhokoli pronajatého předmětu Zákazníkem bude kauce použita na opravu, případně nákup obdobného nového předmětu.
5. NÁJEMNÉ
5.1. Výše nájemného předmětu je Zákazníkovi prezentována v nabídce u každého konkrétního předmětu na portálu www.mobistor.cz při výběru předmětů před vyplněním závazné objednávky. Částka uváděná u toho konkrétního předmětu je nájemné za 1 den nájmu předmětu v souvislosti s odst. 6.1. VOP (dále jen „nájemné“).
5.2. Nájemné zahrnuje:
a) celkovou odměnu za poskytnutí předmětů uvedených v objednávce k užívání včetně DPH
b) balení předmětů uvedených v objednávce ve skladu a obalový materiál
c) přípravu objednaných předmětů pro nakládku
d) čištění a údržbu předmětů
5.3. Nájemné nezahrnuje:
a) nakládku a vykládku předmětů
b) dopravu předmětů 
c) balení předmětů po události, ke které byly předměty pronajaty
d) opravy předmětů
e) pojištění pronajatých předmětů
5.4. Případná smluvená doprava, nakládka a vykládka předmětů budou Zákazníkovi účtovány samostatně na základně předem dohodnuté ceny s Provozovatelem, která bude ze strany Zákazníka potvrzena.
6. DOBA NÁJMU      
6.1. Základní a zároveň minimální doba nájmu objednaného předmětu je stanovena na 1 den, a to i v případě, že Zákazník vrátí předmět dříve než v takto stanovené době. Doba nájmu se počítá od chvíle převzetí pronajímaného předmětu Zákazníkem a končí jeho převzetím Provozovatelem zpět v provozovně dle odst. 14.3. VOP. V případě, že počátek doby nájmu předmětu počíná (tedy Zákazník si předmět vyzvedne) v pátek, je minimální doba nájmu 2 dny, a to od pátku do pondělí do 10 hodin. Zákazník tak musí Provozovateli uhradit nájemné za oba tyto dny.
7. ROZSAH PRÁVA UŽÍVÁNÍ
7.1. Vlastníkem pronajímaných předmětů je po celou dobu nájmu na základě objednávky Zákazníka Provozovatel.
7.2. Uzavřením smluvního vztahu nájmu formou objednávky vzniká Zákazníkovi právo užívat pronajaté předměty v souladu a za podmínek stanovenými těmito VOP po dobu sjednanou dle objednávky.
7.3. Zákazník bere na vědomí, že některé pronajímané předměty mohou vykazovat vlivem najímání předchozími zákazníky mírné opotřebení.
7.4. Zákazník není oprávněn pronajaté předměty od Provozovatele ani jejich příslušenství pronajímat nebo je bezplatně přenechat k užívání třetím subjektům, tedy osobám fyzickým anebo právnickým. Při porušení tohoto ustanovení je Pronajímatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši dvojnásobku výše nájemného za předmět, který je k užívání třetí straně poskytnut.
8. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
8.1. Zákazník je povinen dodržovat tyto VOP, především při zadávání objednávky uvést pravdivé údaje a tyto v případě jakékoliv změny aktualizovat, a hlásit Provozovateli veškerá porušení těchto VOP, o nichž se dozví.
8.2. Zákazník je povinen veškerou svou činnost na portálu www.mobistor.cz provádět tak, aby nebylo ohroženo dobré jméno Provozovatele či třetích osob, a aby nebylo zasaženo do jakýchkoliv práv Provozovatele či třetích osob.
8.3. Zákazník je oprávněn užívat pronajaté předměty pouze k účelu, k němuž je Provozovatelem určeno.
8.4. Zákazník nesmí pronajaté předměty upravovat, opravovat či jinak zasahovat do jejich vzhledu anebo podstaty.
8.5. Zákazník potvrzuje, že pronajímané předměty bude přepravovat v uzavřeném dopravním prostředku k tomu určeném a způsobem, aby nedošlo k poškození pronajatých předmětů. 
8.6. Zákazník je povinen si při převzetí pronajaté předměty zkontrolovat. V případě zjištění poškození předmětů je Zákazník povinen tuto skutečnost společnosti Provozovatel ihned nahlásit na místě převzetí dle čl. 12. VOP. K pozdnímu nahlášení poškození převzatých pronajatých předmětů není brán zřetel a Zákazník je povinen zjištěnou škodu uhradit. 
9. ZMĚNA OBJEDNÁVKY A STORNO PODMÍNKY
9.1. Provozovatel má právo při změně anebo stornování objednávky ze strany Zákazníka před vyzvednutím objednaných předmětů navrátit Zákazníkovi uhrazené nájemné za objednané předměty v ponížené výši. Nájemné bude Zákazníkovi při navrácení Provozovatelem poníženo následujícím způsobem:
a) o 0% při stornování anebo změně objednávky více než 30 kalendářních dní před sjednaným termínem nájmu
b) o 25% při stornování anebo změně objednávky 22 až 29 kalendářních dní před sjednaným termínem nájmu 
c) o 50%  při stornování anebo změně objednávky 15 až 21 kalendářních dní před sjednaným termínem nájmu 
d) o 75 % při stornování anebo změně objednávky 8 až 14 kalendářních dní před sjednaným termínem nájmu 
e) o 100% při stornování anebo změně objednávky do 7 kalendářních dní před sjednaným termínem nájmu 
10. POJIŠTĚNÍ
10.1. Po převzetí pronajímaného předmětu Zákazníkem zodpovídá za tento předmět Zákazník v plné výši. Provozovatel proto Zákazníkovi doporučuje pronajímané předměty pojistit na dobu sjednaného nájmu.
10.2. Provozovatel Zákazníka upozorňuje, a zároveň Zákazník bere na vědomí, že pronajímané předměty nejsou pojištěné mimo rámec skladových prostor na adrese dle odst. 14.3. VOP, a případná škoda zjištěná při navrácení pronajímaných předmětů bude řešena dle čl. 12. těchto VOP.
11. NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
11.1. Zákazník bere na vědomí, že při ztrátě nebo poškození pronajímaného předmětu na základě objednávky předchozím nájemcem, si Provozovatel jakožto pronajímatel vyhrazuje právo nabídnout Zákazníkovi náhradou jiný předmět nájmu. V případě odmítnutí tohoto jiného předmětu nájmu Zákazníkem Provozovatel vrátí veškerá částku ve výši nájemného uhrazenou Zákazníkem za daný nedodaný předmět zpět Zákazníkovi.
12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
12.1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody anebo újmu na zdraví a majetku, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčených předmětů Zákazníkem.
12.2. V případě ztráty nebo poškození zapůjčených předmětů se Zákazník zavazuje uhradit škodu v plné výši pořizovací ceny, případně ve výši dle rozsahu poškození předmětu.
13. POZDNÍ NAVRÁCENÍ PŘEDMĚTŮ
13.1. V případě, že Zákazník vrátí pronajaté předměty později než do 10 hodin dne následujícího po dni sjednaného skončení nájmu předmětů dle smluvního závazku na základě objednávky, je toto považováno za podstatné porušení smluvního závazku na základě objednávky a těchto VOP a Zákazník je v takovém případě povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 100% sjednaného nájemného za každý pronajatý předmět, s nímž je Zákazník v prodlení, a to za každý takto byť započatý den prodlení.
14. PŘEVZETÍ PRONAJATÝCH PŘEDMĚTŮ
14.1. Vyzvednutí a vrácení pronajatých předmětů bude uskutečněno v místě provozovny Provozovatele. 
14.2. Zákazník si pronajímané předměty převezme v den stanovený v objednávce v  provozovně Provozovatele dle odst. 14.3. VOP, a to v době od pondělí do pátku mezi 9.00 až 17.00, vždy po předchozím e-mailovém nebo telefonickém potvrzení objednávky a termínu Provozovatelem. 
14.3. Adresa provozovny Pronajímatele pro předání a převzetí předmětů je:
MOBISTOR
Ve Žlíbku 1800/77
budova B4
193 00 Praha 9 Horní Počernice
15. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
15.1. Zákazník v souvislosti s dobrovolným uzavřením smluvního závazku týkajícího se nájmu předmětu s Provozovatelem souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem trvání smluvního závazku. Provozovatel bude nakládat s osobními údaji zákazníka v souladu s povinnostmi vyplývajícími z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), případně jiných platných a účinných právních předpisů České republiky týkajících se zpracování osobních údajů osob.
15.2. Provozovatel není oprávněn poskytnout osobní údaje zadané Zákazníkem na portálu www.mobistor.cz třetím stranám za účelem jakékoliv jiné komerční či nekomerční aktivity, zejména nabízením jakýchkoliv jiných produktů, politickou či náboženskou agitací nebo cílenou prezentací názorů či postojů nesouvisejících s podstatou uzavření smluvního vztahu se Zákazníkem na základě objednávky.
15.3. Provozovatel poskytnul více informací o zpracování osobních údajů Zákazníkovi prostřednictvím separátního dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.
16. MOŽNOST MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ
16.1. V případě sporu mezi Provozovatelem a Zákazníkem je Zákazník oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Zákazníka zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Zákazníka je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
16.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Zákazník poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
16.3. Zákazníci, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. K podání návrhu na mimosoudní řešení sporu jsou tito Zákazníci oprávněni využít elektronickou platformu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dostupnou na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
17. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
17.1. Zaškrtnutím okénka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, okénka „Přečetl jsem a souhlasím s informacemi o zpracování mých osobních údajů“ a okénka „Kauce“ nájemce potvrzuje, že byl seznámen s těmito VOP o nájmu předmětů, souhlasí s nimi a pronajaté předměty v provozu schopném stavu, kompletní, včetně příslušenství, bez viditelného poškození převezme a předá zpět po uplynutí sjednané doby nájmu s Provozovatelem.
18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
18.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s portálem www.mobistor.cz se řídí právním řádem České republiky.
18.2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení těchto VOP.
18.3. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.11.2019.